CONCORDIA

Kallelse till årsstämma 2015

Home »  Möte »  Kallelse till årsstämma 2015

Kallelse till årsstämma 2015

On juni 5, 2015, Posted by , In Möte,Årsstämma, With No Comments

1.2123672Medlemmar i BRF Concordia i Gefle kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: torsdag den 11 juni 2015 kl. 19.00
Plats: Samlingslokal/bastu i källaren – Södra Fiskargatan 3, 802 80 Gävle

 

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Val av sekreterare för stämman.
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Val av rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 10. Framläggande av revisorernas berättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 12. Beslut om resultatdisposition.
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 14. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning nästkommande verksamhetsår.
 16. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande.
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 19. Val av valberedning.
 20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 21. Fastställande av budget.
 22. Beslut om stadgeändring.
 23. Stämmans avslutande.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

genom ordförande Mattias Andersson

 

Comments are closed.